ฉบับที่ 86 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Turbine Pump อัตราการไหล 750 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อ