ฉบับที่ 58 เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักปลัดเทศบาล /12-ก.พ.-2562