การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม /4-ก.พ.-2562