จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (จำนวน 2 รายการ) /4 ก.พ. 62