ฉบับที่ 640 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 20-ธ.ค.-2561