ฉบับที่ 603 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักการศึกษา 21 – พ.ย. – 2561