ฉบับที่ 584 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561