ฉบับที่ 584 เปลี่ยนแแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561