ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดตู้ DMA พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 จุด ครั้งที่ 2