ราคากลางปรับปรุงห้องตรวจโรค ห้องพักคอย และห้องส่งเสริมสุขภาพศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /4-ก.ย.-2562