การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

หน้า 1 / 22

rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ท่าน ... สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (บุคคลเชิร์ทขาวผูกไทด์) ตามภาพที่ส่งมาด้วย

น่าเสียดายคุณลงพื้นที่และมาจอดรถที่บ้านของผมแต่ไม่ได้พบกัน
(เผอิญผมไปธุระและคุณไม่ได้นัดหมายกันไว้)
เท่าที่ผมฟังเสียงเจรจาของคุณจากวิดีโอกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้
ตัดสินผู้ร้องทุกข์ที่ได้ตำหนิการทำงานของเทศบาลฯไปในทางลบ
เหมือนคุณจะให้ความสำคัญกับบทบาทฐานะของตัวเอง
มากกว่า ... ความเดือดร้อนของประชาชน

จึงขอร้องทุกข์ไปยังท่านนายกเทศมนตรีฯ ... เพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็น
ขอให้เทศบาลนครนครราชสีมา ใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กรณีเจ้าของอาคาร (หอพัก) ฝ่าฝืนกระทำความผิด
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ระยะร่นต่ำกว่าข้อกำหนดที่บัญญัติไว้
(ระยะระหว่างอาคารกับถนนซึ่งเป็นทางสาธารณะ)

คุณ สท. ผู้สง่างาม กรุณาลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง
ว่าระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4
บรรดาหอพักทั้งหลาย ... พากันต่อเติมอาคารจนชิดติดขอบถนนกันซะขนาดนั้น

ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  ?
ถ้าไม่ถูกต้องคุณจะดำเนินการอะไรอย่างไร หรือไม่ ?
เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ ตาบอดกันหรืออย่างไร หรือมีผลประโยชน์แอบแฝง ?
คุณลงพื้นที่ไปก็เห็นแต่ยืนยืดอกคุยกันอยู่แต่กับที่
ไม่เห็นสิ่งผิดปกติผิดกฎหมาย ... ที่ต้องกำกับควบคุมเกี่ยวกับอาคารบ้างเลย (หรือครับ)

กรณีระยะร่นนี้ ขอแจ้งร้องทุกข์เพิ่มเติม เพื่อให้คุณเปิดหู เปิดตา รับรู้ข้อเท็จจริง
อันนี้เกี่ยวเนื่องกับการร้องทุกข์ “การใช้ผิวทางวจาจราจรในซอยแคบ ใช้จอดรถยนต์ส่วนตัว”
ต้นเหตุแห่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าของอาคาร(หอพัก) ที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเหล่านั้น
กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายจนเคยชินในกมลสันคาน
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในชุมชน

ข้อร้องเรียนนี้ ... หวังว่าทางเทศบาลฯ จะรับไปตรวจสอบดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าเกรงใจใครทั้งสิ้น
เพราะบ้านเมืองต้องรักษาวินัยเพื่อความผาสุกคนในสังคมร่วมกัน
อย่าปล่อยปะละเลย “ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ”
และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ
แต่เฉพาะ ผู้ทรงความรู้ มีวุฒิภาวะ ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว อย่างที่ผ่านๆมา
ไปปฎิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน

อย่าปล่อยปะละเลย “ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ”

กฎหมายควบคุมอาคาร มีข้อกำหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ฯลฯ

ขอเน้นย้ำ
ระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตำแหน่งสถานที่
ซอยมหาชัย 5/4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

“ ตื่น และ ทำงาน ”

แท็กหัวข้อ
105 ตอบกลับทั้งหมด
rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ท่าน ... สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (บุคคลเชิร์ทขาวผูกไทด์) ตามภาพที่ส่งมาด้วย

น่าเสียดายคุณลงพื้นที่และมาจอดรถที่บ้านของผมแต่ไม่ได้พบกัน
(เผอิญผมไปธุระและคุณไม่ได้นัดหมายกันไว้)
เท่าที่ผมฟังเสียงเจรจาของคุณจากวิดีโอกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้
ตัดสินผู้ร้องทุกข์ที่ได้ตำหนิการทำงานของเทศบาลฯไปในทางลบ
เหมือนคุณจะให้ความสำคัญกับบทบาทฐานะของตัวเอง
มากกว่า ... ความเดือดร้อนของประชาชน

จึงขอร้องทุกข์ไปยังท่านนายกเทศมนตรีฯ ... เพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็น
ขอให้เทศบาลนครนครราชสีมา ใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กรณีเจ้าของอาคาร (หอพัก) ฝ่าฝืนกระทำความผิด
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ระยะร่นต่ำกว่าข้อกำหนดที่บัญญัติไว้
(ระยะระหว่างอาคารกับถนนซึ่งเป็นทางสาธารณะ)

คุณ สท. ผู้สง่างาม กรุณาลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง
ว่าระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4
บรรดาหอพักทั้งหลาย ... พากันต่อเติมอาคารจนชิดติดขอบถนนกันซะขนาดนั้น

ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  ?
ถ้าไม่ถูกต้องคุณจะดำเนินการอะไรอย่างไร หรือไม่ ?
เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ ตาบอดกันหรืออย่างไร หรือมีผลประโยชน์แอบแฝง ?
คุณลงพื้นที่ไปก็เห็นแต่ยืนยืดอกคุยกันอยู่แต่กับที่
ไม่เห็นสิ่งผิดปกติผิดกฎหมาย ... ที่ต้องกำกับควบคุมเกี่ยวกับอาคารบ้างเลย (หรือครับ)

กรณีระยะร่นนี้ ขอแจ้งร้องทุกข์เพิ่มเติม เพื่อให้คุณเปิดหู เปิดตา รับรู้ข้อเท็จจริง
อันนี้เกี่ยวเนื่องกับการร้องทุกข์ “การใช้ผิวทางวจาจราจรในซอยแคบ ใช้จอดรถยนต์ส่วนตัว”
ต้นเหตุแห่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าของอาคาร(หอพัก) ที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเหล่านั้น
กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายจนเคยชินในกมลสันคาน
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในชุมชน

ข้อร้องเรียนนี้ ... หวังว่าทางเทศบาลฯ จะรับไปตรวจสอบดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าเกรงใจใครทั้งสิ้น
เพราะบ้านเมืองต้องรักษาวินัยเพื่อความผาสุกคนในสังคมร่วมกัน
อย่าปล่อยปะละเลย “ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ”
และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ
แต่เฉพาะ ผู้ทรงความรู้ มีวุฒิภาวะ ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว อย่างที่ผ่านๆมา
ไปปฎิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน

อย่าปล่อยปะละเลย “ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ”

กฎหมายควบคุมอาคาร มีข้อกำหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ฯลฯ

ขอเน้นย้ำ
ระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตำแหน่งสถานที่
ซอยมหาชัย 5/4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

“ ตื่น และ ทำงาน ”

ตอบ
rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ท่าน ... สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (บุคคลเชิร์ทขาวผูกไทด์) ตามภาพที่ส่งมาด้วย

น่าเสียดายคุณลงพื้นที่และมาจอดรถที่บ้านของผมแต่ไม่ได้พบกัน
(เผอิญผมไปธุระและคุณไม่ได้นัดหมายกันไว้)
เท่าที่ผมฟังเสียงเจรจาของคุณจากวิดีโอกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้
ตัดสินผู้ร้องทุกข์ที่ได้ตำหนิการทำงานของเทศบาลฯไปในทางลบ
เหมือนคุณจะให้ความสำคัญกับบทบาทฐานะของตัวเอง
มากกว่า ... ความเดือดร้อนของประชาชน

จึงขอร้องทุกข์ไปยังท่านนายกเทศมนตรีฯ ... เพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็น
ขอให้เทศบาลนครนครราชสีมา ใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กรณีเจ้าของอาคาร (หอพัก) ฝ่าฝืนกระทำความผิด
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ระยะร่นต่ำกว่าข้อกำหนดที่บัญญัติไว้
(ระยะระหว่างอาคารกับถนนซึ่งเป็นทางสาธารณะ)

คุณ สท. ผู้สง่างาม กรุณาลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง
ว่าระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4
บรรดาหอพักทั้งหลาย ... พากันต่อเติมอาคารจนชิดติดขอบถนนกันซะขนาดนั้น

ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  ?
ถ้าไม่ถูกต้องคุณจะดำเนินการอะไรอย่างไร หรือไม่ ?
เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ ตาบอดกันหรืออย่างไร หรือมีผลประโยชน์แอบแฝง ?
คุณลงพื้นที่ไปก็เห็นแต่ยืนยืดอกคุยกันอยู่แต่กับที่
ไม่เห็นสิ่งผิดปกติผิดกฎหมาย ... ที่ต้องกำกับควบคุมเกี่ยวกับอาคารบ้างเลย (หรือครับ)

กรณีระยะร่นนี้ ขอแจ้งร้องทุกข์เพิ่มเติม เพื่อให้คุณเปิดหู เปิดตา รับรู้ข้อเท็จจริง
อันนี้เกี่ยวเนื่องกับการร้องทุกข์ “การใช้ผิวทางวจาจราจรในซอยแคบ ใช้จอดรถยนต์ส่วนตัว”
ต้นเหตุแห่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าของอาคาร(หอพัก) ที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเหล่านั้น
กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายจนเคยชินในกมลสันคาน
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในชุมชน

ข้อร้องเรียนนี้ ... หวังว่าทางเทศบาลฯ จะรับไปตรวจสอบดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าเกรงใจใครทั้งสิ้น
เพราะบ้านเมืองต้องรักษาวินัยเพื่อความผาสุกคนในสังคมร่วมกัน
อย่าปล่อยปะละเลย “ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ”
และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ
แต่เฉพาะ ผู้ทรงความรู้ มีวุฒิภาวะ ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว อย่างที่ผ่านๆมา
ไปปฎิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน

อย่าปล่อยปะละเลย “ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ”

กฎหมายควบคุมอาคาร มีข้อกำหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ฯลฯ

ขอเน้นย้ำ
ระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตำแหน่งสถานที่
ซอยมหาชัย 5/4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

“ ตื่น และ ทำงาน ”

 

ตอบ
rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ท่าน ... สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (บุคคลเชิร์ทขาวผูกไทด์) ตามภาพที่ส่งมาด้วย

น่าเสียดายคุณลงพื้นที่และมาจอดรถที่บ้านของผมแต่ไม่ได้พบกัน
(เผอิญผมไปธุระและคุณไม่ได้นัดหมายกันไว้)
เท่าที่ผมฟังเสียงเจรจาของคุณจากวิดีโอกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้
ตัดสินผู้ร้องทุกข์ที่ได้ตำหนิการทำงานของเทศบาลฯไปในทางลบ
เหมือนคุณจะให้ความสำคัญกับบทบาทฐานะของตัวเอง
มากกว่า ... ความเดือดร้อนของประชาชน

จึงขอร้องทุกข์ไปยังท่านนายกเทศมนตรีฯ ... เพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็น
ขอให้เทศบาลนครนครราชสีมา ใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กรณีเจ้าของอาคาร (หอพัก) ฝ่าฝืนกระทำความผิด
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ระยะร่นต่ำกว่าข้อกำหนดที่บัญญัติไว้
(ระยะระหว่างอาคารกับถนนซึ่งเป็นทางสาธารณะ)

คุณ สท. ผู้สง่างาม กรุณาลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง
ว่าระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4
บรรดาหอพักทั้งหลาย ... พากันต่อเติมอาคารจนชิดติดขอบถนนกันซะขนาดนั้น

ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  ?
ถ้าไม่ถูกต้องคุณจะดำเนินการอะไรอย่างไร หรือไม่ ?
เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ ตาบอดกันหรืออย่างไร หรือมีผลประโยชน์แอบแฝง ?
คุณลงพื้นที่ไปก็เห็นแต่ยืนยืดอกคุยกันอยู่แต่กับที่
ไม่เห็นสิ่งผิดปกติผิดกฎหมาย ... ที่ต้องกำกับควบคุมเกี่ยวกับอาคารบ้างเลย (หรือครับ)

กรณีระยะร่นนี้ ขอแจ้งร้องทุกข์เพิ่มเติม เพื่อให้คุณเปิดหู เปิดตา รับรู้ข้อเท็จจริง
อันนี้เกี่ยวเนื่องกับการร้องทุกข์ “การใช้ผิวทางวจาจราจรในซอยแคบ ใช้จอดรถยนต์ส่วนตัว”
ต้นเหตุแห่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าของอาคาร(หอพัก) ที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเหล่านั้น
กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายจนเคยชินในกมลสันคาน
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในชุมชน

ข้อร้องเรียนนี้ ... หวังว่าทางเทศบาลฯ จะรับไปตรวจสอบดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าเกรงใจใครทั้งสิ้น
เพราะบ้านเมืองต้องรักษาวินัยเพื่อความผาสุกคนในสังคมร่วมกัน
อย่าปล่อยปะละเลย “ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ”
และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ
แต่เฉพาะ ผู้ทรงความรู้ มีวุฒิภาวะ ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว อย่างที่ผ่านๆมา
ไปปฎิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน

อย่าปล่อยปะละเลย “ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ”

กฎหมายควบคุมอาคาร มีข้อกำหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ฯลฯ

ขอเน้นย้ำ
ระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตำแหน่งสถานที่
ซอยมหาชัย 5/4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

“ ตื่น และ ทำงาน ”

ตอบ
rewatr
กระทู้: 737
หัวข้อเริ่มต้น
Honorable Member
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

ท่าน ... สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (บุคคลเชิร์ทขาวผูกไทด์) ตามภาพที่ส่งมาด้วย

น่าเสียดายคุณลงพื้นที่และมาจอดรถที่บ้านของผมแต่ไม่ได้พบกัน
(เผอิญผมไปธุระและคุณไม่ได้นัดหมายกันไว้)
เท่าที่ผมฟังเสียงเจรจาของคุณจากวิดีโอกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้
ตัดสินผู้ร้องทุกข์ที่ได้ตำหนิการทำงานของเทศบาลฯไปในทางลบ
เหมือนคุณจะให้ความสำคัญกับบทบาทฐานะของตัวเอง
มากกว่า ... ความเดือดร้อนของประชาชน

จึงขอร้องทุกข์ไปยังท่านนายกเทศมนตรีฯ ... เพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็น
ขอให้เทศบาลนครนครราชสีมา ใช้อำนาจบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กรณีเจ้าของอาคาร (หอพัก) ฝ่าฝืนกระทำความผิด
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ระยะร่นต่ำกว่าข้อกำหนดที่บัญญัติไว้
(ระยะระหว่างอาคารกับถนนซึ่งเป็นทางสาธารณะ)

คุณ สท. ผู้สง่างาม กรุณาลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง
ว่าระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4
บรรดาหอพักทั้งหลาย ... พากันต่อเติมอาคารจนชิดติดขอบถนนกันซะขนาดนั้น

ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  ?
ถ้าไม่ถูกต้องคุณจะดำเนินการอะไรอย่างไร หรือไม่ ?
เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ ตาบอดกันหรืออย่างไร หรือมีผลประโยชน์แอบแฝง ?
คุณลงพื้นที่ไปก็เห็นแต่ยืนยืดอกคุยกันอยู่แต่กับที่
ไม่เห็นสิ่งผิดปกติผิดกฎหมาย ... ที่ต้องกำกับควบคุมเกี่ยวกับอาคารบ้างเลย (หรือครับ)

กรณีระยะร่นนี้ ขอแจ้งร้องทุกข์เพิ่มเติม เพื่อให้คุณเปิดหู เปิดตา รับรู้ข้อเท็จจริง
อันนี้เกี่ยวเนื่องกับการร้องทุกข์ “การใช้ผิวทางวจาจราจรในซอยแคบ ใช้จอดรถยนต์ส่วนตัว”
ต้นเหตุแห่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าของอาคาร(หอพัก) ที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเหล่านั้น
กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายจนเคยชินในกมลสันคาน
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในชุมชน

ข้อร้องเรียนนี้ ... หวังว่าทางเทศบาลฯ จะรับไปตรวจสอบดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าเกรงใจใครทั้งสิ้น
เพราะบ้านเมืองต้องรักษาวินัยเพื่อความผาสุกคนในสังคมร่วมกัน
อย่าปล่อยปะละเลย “ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ”
และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ
แต่เฉพาะ ผู้ทรงความรู้ มีวุฒิภาวะ ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว อย่างที่ผ่านๆมา
ไปปฎิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน

อย่าปล่อยปะละเลย “ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ”

กฎหมายควบคุมอาคาร มีข้อกำหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ฯลฯ

ขอเน้นย้ำ
ระยะร่นของอาคาร (หอพัก) ภายในซอยมหาชัย 5/4 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตำแหน่งสถานที่
ซอยมหาชัย 5/4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

“ ตื่น และ ทำงาน ”

ตอบ
หน้า 1 / 22
แบ่งปัน: