การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

สถานบันเทิงเปิดเกินเวลาและเสียงดัง

10 โพสต์
2 ผู้ใช้
1 Likes
826 เข้าชม
กระทู้: 7
 ADD
หัวข้อเริ่มต้น
Active Member
เข้าร่วม: 12 เดือน ที่ผ่านมา

ร้าน SAY ที่อยู่ที่ 2169/4 ถ.ศิรินคร มีการเปิดบริการเกินระยะเวลากำหนดโดยเปิดให้บริการถึง ตี5ในเกือบทุกวัน เสียงเพลงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในบริเวณและทำผิดกฎหมายโดยเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชน 

ขั้นตอนต่อไปข้าพเจ้าจะรวบรวมและนำหลักฐานการร้องทุกข์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ และหลักฐานการกระทำผิดของร้านส่งไปยังศูนย์ดำรงธรรมและผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป เพื่อดำเนินการให้ถึงที่สุด หากเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการเอาผิดกับผู้กระทำผิดตอไป

9 ตอบกลับทั้งหมด
กระทู้: 771
Admin
Prominent Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา

รับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะนำแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ

ตอบ
1 ตอบกลับ
 ADD
เข้าร่วม: 12 เดือน ที่ผ่านมา

Active Member
กระทู้: 7

หากดำเนินการแล้วจะมีการแจ้งรายงานในนี้มั้ยคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำงานจริงๆ

ตอบ
กระทู้: 7
 ADD
หัวข้อเริ่มต้น
Active Member
เข้าร่วม: 12 เดือน ที่ผ่านมา

ดันหัวข้อนี้ให้ประชาชนทราบค่ะ ยังไม่มีการแก้ไข เจ้าพนักงานเทศบาลอาจมีการทุจริตสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายค่ะ

ตอบ
กระทู้: 771
Admin
Prominent Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา

เรียนผู้ร้อง -ขออภัยในความล่าช้า ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลมิได้นิ่งนอนใจค่ะ และทางเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตามขอบเขตในการปฏิบัติงาน 

มาตรา 26 ถึง 28
กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใด มิให้ก่อเหตุรำคาญในที่ หรือทาง สาธารณะหรือสถานที่เอกชน โดยออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ ซึ่งเป็นต้นเหตุ หรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ระงับกำจัด ควบคุม และป้องกันเหตุรำคาญ หรือมิให้ใช้ ยินยอมให้บุคคลใด ใช้สถานที่นั้น และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถกระทำโดยวิธีใด เพื่อระงับเหตุ รำคาญและอาจจัดการตามความจำเป็น หรือให้ระบุไว้ในคำสั่งกำหนดวิธีการป้องกัน มิให้เหตุความรำคาญนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคตในการดำเนินการดังกล่าวให้บุคคลหรือเจ้าของ หรือผู้ ครอบ ครองซึ่งเป็น ต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัด การนั้น
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 74)

ขั้นตอนการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ/ทำหนังสือขอความร่วมมือแก้ไข ครั้งที่ 1 (ตามระยะเวลา)
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ/ทำหนังสือขอความร่วมมือแก้ไข ครั้งที่ 2 (ตามระยะเวลา)
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ/ทำหนังสือขอความร่วมมือแก้ไข ครั้งที่ 3 (ตามระยะเวลา)
กรณีผู้ประกอบกิจการไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามข้อกำหนดทั้ง 3 ครั้ง งานนิติกรเทศบาลดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปค่ะ 

ตอบ
1 ตอบกลับ
 ADD
เข้าร่วม: 12 เดือน ที่ผ่านมา

Active Member
กระทู้: 7

ยังไม่มีการแก้ไขค่ะ

ตอบ
กระทู้: 771
Admin
Prominent Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ ขออภัยในความล่าช้า

ตอบ
หน้า 1 / 2
แบ่งปัน: