Notifications
Clear all

[Solved] น้ำพุในคูเมืองด้านทิศเหนือ พอจะสามารถเปิดใช้งานได้ไหมคะ? เผื่อจะช่วยลดฝุ่นควันในอากาศได้บ้าง


MeingJar
Posts: 3
Topic starter
New Member
Joined: 2 ปี ago

ช่วงนี้มีฝุ่นควันในอากาศเยอะ อยากให้มีการเปิดใช้งานน้ำพุในคูเมืองด้านทิศเหนือ เผื่อจะช่วยลดฝุ่นควันในอากาศได้บ้าง 

ฝากพิจารณาค่ะ 

3 Replies
admin1
Posts: 286
Admin
Reputable Member
Joined: 2 ปี ago

รับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะนำแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการค่ะ ขออภัยในความล่าช้า

Reply
1 Reply
MeingJar
Joined: 2 ปี ago

New Member
Posts: 3

เจ้าหน้าที่มาดำเนินการเปิดใช้งานน้ำพุในคูเมืองด้านทิศเหนือเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ

Reply
admin1
Posts: 286
Admin
Reputable Member
Joined: 2 ปี ago

ยินดีค่ะ 

Reply
Share: