การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2562
ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร  ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  
04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  แผนพัฒนาเทศบาลนครนครฯ
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  ติดต่อหน่วยงาน
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  พรบ.จัดตั้งเทศบาลนครนครราชสีมา
  
พรบ.เทศบาล

  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

  พรบ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตทางราชการ

  พรบ.ส่งเสริมและรักษา.คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535
  พรบ.โรงเรือน และที่ดิน
  พรบ.บัตรประชาชน

  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  พรบ.ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
  มติ ครม.

ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  กิจกรรมที่เทศบาลนครฯ ได้ดำเนินการในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08Q&A  เว็บบอร์ด / สายด่วน 1132 / Facebook / แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
09Social Network  Social Network/Facebook

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินการ
10แผนดำเนินงานประจำปี  แผนดำเนินงาน ปี 2562
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  รายงานผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน
13มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานกองวิชาการ

  มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง

  มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักการประปา

  มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักปลัด 
  มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักการคลัง

  มาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม

14มาตรฐานการให้บริการ     คู่มือประชาชน
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  สถิติการให้บริการ
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  การประเมินความพึงพอใจการให้บริการศูนย์สาธารณสุขชุมชน
17E-Service  E-Service ระบบจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน
ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2562
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2562
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครฯ
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การพัฒนาบุคลากร
 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 

      , การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
   ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2562
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงาน (ฉบับที่ 2)
   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560   
   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  
   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
  
 มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2560
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
ตัวชี้วัด 10 ข้อมูลพื้นฐาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครรราชสีมา
การประเมินความเสื่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36การประเมินความเสื่ยงการทุจริตประจำปี  การประเมินความเสื่ยงการทุจริตประจำปี
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมายแก่พนักงานเทศบาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 62
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   
42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46มาตรการป้องกันการรับสินบน   มาตรการป้องกันการรับสินบน
47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ