ฉบับที่ 293 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมหาไทย (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 293 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 293 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมหาไทย (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 291 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 291 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 291 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 292 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมพล (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 292 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 292 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมพล (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)/ 26-พ.ค.-2566​

ฉบับที่ 290 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบังรอง (ถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์)/ 26-พ.ค.-2566

ฉบับที่ 290 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 290 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบังรอง (ถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์)/ 26-พ.ค.-2566

ฉบับที่ 207 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล)/ 7-เม.ย.-2566​

ฉบับที่ 207 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 207 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล)/ 7-เม.ย.-2566​

ฉบับที่ 206 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)/ 7-เม.ย.-2566​

ฉบับที่ 206 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 206 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)/ 7-เม.ย.-2566​

ฉบับที่ 205 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล)/ 7-เม.ย.-2566​

ฉบับที่ 205 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 205 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล)/ 7-เม.ย.-2566​

ฉบับที่ 204 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)/ 7-เม.ย.-2566​

ฉบับที่ 204 ประกาศประกวดร…

View More ฉบับที่ 204 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)/ 7-เม.ย.-2566​