ฉบับที่ 389 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟามร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) จำนวน 1 รายการ /17 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 389 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 389 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟามร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) จำนวน 1 รายการ /17 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /17 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 386 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /17 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถังกรองน้ำนะบบกรองเร็งโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จำนวน 3 ถัง /9 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 377 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถังกรองน้ำนะบบกรองเร็งโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จำนวน 3 ถัง /9 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /1 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 360 ประกวดราคาจ้า…

View More ฉบับที่ 360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอัษฎางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /1 มิ.ย. 2565​

ฉบับที่ 358 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /31-พ.ค.-2565​

ฉบับที่ 358 การขายทอดตลาด…

View More ฉบับที่ 358 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /31-พ.ค.-2565​

ฉบับที่ 357 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /31-พ.ค.-2565​

ฉบับที่ 357 การขายทอดตลาด…

View More ฉบับที่ 357 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /31-พ.ค.-2565​

ฉบับที่ 338 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ /26 พ.ค. 2565​

ฉบับที่ 338 ประกวดราคาซื้…

View More ฉบับที่ 338 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ /26 พ.ค. 2565​