ฉบับที่ 208 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /4-เม.ย.-2567​

ฉบับที่ 208 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 208 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /4-เม.ย.-2567​

ฉบับที่ 207 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /4-เม.ย.-2567

ฉบับที่ 207 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 207 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /4-เม.ย.-2567

ฉบับที่ 153 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 รายการ /11-มี.ค.-2566​

ฉบับที่ 153 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 153 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 รายการ /11-มี.ค.-2566​

ฉบับที่ 72 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนภูมิรักษ์ 2 สวนสาธารณะหนองแก้ช้างและสวนสาธารณะหนองโสน /2-ก.พ.-2566​

ฉบับที่ 72 ยกเลิกประกาศ ป…

View More ฉบับที่ 72 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนภูมิรักษ์ 2 สวนสาธารณะหนองแก้ช้างและสวนสาธารณะหนองโสน /2-ก.พ.-2566​

ฉบับที่ 2 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนภูมิรักษ์ 2 สวนสาธารณะหนองแก้ช้างและสวนสาธารณะหนองโสน /4-ธ.ค.-2566​

ฉบับที่ 2 ยกเลิกประกาศ ปร…

View More ฉบับที่ 2 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนภูมิรักษ์ 2 สวนสาธารณะหนองแก้ช้างและสวนสาธารณะหนองโสน /4-ธ.ค.-2566​

ฉบับที่ 743 ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยไปยังสถานที่อื่น /3-พ.ย.-2566​

ฉบับที่ 743 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 743 ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยไปยังสถานที่อื่น /3-พ.ย.-2566​

ฉบับที่ 702 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง) จำนวน 1 รายการ /20-ต.ค.-2566​

ฉบับที่ 702 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 702 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง) จำนวน 1 รายการ /20-ต.ค.-2566​

ฉบับที่ 698 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนซู /19 ต.ค. 2566​

ฉบับที่ 698 ประกาศยกเลิกป…

View More ฉบับที่ 698 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนซู /19 ต.ค. 2566​