ฉบับที่ 353 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 /19-ก.ค.-2562