ฉบับทีึ่ 335 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ /12-ก.ค.-2562