ฉบับที่ 334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 6 แยกขวามือท้ายซอย ข้างบ้านเลขที่ 416 /