ฉบับที่ 315 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดตู้ DMA ถนนมุขมนตรี หน้าวัดสวนพริกไทย จำนวน 1 ชุด ครั้งที 2 /4-ก.ค.-2562