ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ