ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนมหาดไทยด้านทิศเหนือ