ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 เครื่อง