จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย ขนาดปริมาณการสูบไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร/นาที /10-มิ.ย.-2562