โครงการติดตั้งอุปกรณ๊ป้องกันนก บริเวณโดมหลังคาคลุมสนาม และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) /10-มิ.ค.-2562