การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2564

ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต