การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2564