มาตรา 7 รายการเอกสารหน่วยงาน 
(1)โครงสร้างและการจัดองค์กร 
  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
(2)อำนาจหน้าที่ 
 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  
(3) สถานที่ติดต่อ 
  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
(4)มติครม.ที่เกี่ยวข้อง 
 – หนังสือราชการที่สำคัญ 
 

– มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง

 
 

– กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 
มาตรา 9รายการเอกสารหน่วยงาน
(1)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
      1) คำสั่งทางปกครองและการมอบอำนาจห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)
  2) การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
(
สอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักการช่าง 0-4423-4600 ต่อ 1132)
ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)
  3) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการน้ำมัน
(สอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักการช่าง 0-4423-4600 ต่อ 1132)
ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)
  4) การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)
  5) การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)
   6) การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)
  7) ประกาศการประกวดราคาห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)
(2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)ก.ยุทธศาตร์ฯ
     1) คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ต่อสภาเทศบาล ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
  2) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สน.ปลัดฯ
  3) รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น สน.ปลัดฯ

  4) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ ต่างๆ

  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 65
  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 64
  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 63
  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 62

  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 61
  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 60
  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 59

ก.ยุทธศาสตร์ฯ

   5) การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


    – การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2566 
    – การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2565
    – การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2564


    – ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
    – ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

    – ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

    – ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

    – ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

    – ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560  

 
   6) รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. / ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
    7) กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ 
   

  1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)
  2) แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

       – ร่าง แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  3) แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา

       – แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
       – แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565)

       – แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 4 ปี (2561-2564)
       – แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2560-2562)

       – รายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2564
       – รายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2562
       – รายงานผลการประเมินแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2562

       – รายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561
       – รายงานผลการประเมินแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561

 ก.ยุทธศาสตร์ฯ

  4) แผนการดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ. ต่างๆ

     – แผนการดำเนินงาน ปี 2566
     – แผนการดำเนินงาน ปี 2565
     – แผนการดำเนินงาน ปี 2564
   
 – แผนการดำเนินงาน ปี 2563
     – ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
     – ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

     – ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562  
     – แผนการดำเนินงาน ปี 2561
     – แผนการดำเนินงาน ปี 2560
     – แผนการดำเนินงาน ปี 2559

ก.ยุทธศาสตร์ฯ

  5) แผนการจัดหาพัสดุ

    –  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2566
    –  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2565

    –  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2564
    –  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2563
    –  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2563 (สำนักการประปา)
    –  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2562 (สำนักการประปา)
    –  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2562

    –  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2561
    –  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2561 (เพิ่มเติม)
    –  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2560

สน.คลัง 
  6) แผนอัตรากำลัง
    – แผนอัตรากำลัง 3 ปี     
   แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กองการเจ้าหน้าที่

  7) งบการเงิน
    – รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
    – งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563)
   –  งบการเงิน 2565
   –  งบการเงิน 2564
   –  งบการเงิน 2562
   –  งบการเงิน 2561

   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)

   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)

   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)

   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62)

   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)
   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62)
   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)
   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61)

   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)
   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61)
   * งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 
   * รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
   * รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)

   * งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 
   * รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
   * รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
   –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 ธ.ค. 61)

สน.คลัง 

 8) เทศบัญญัติงบประมาณ

    –  งบประมาณปี 66
    –  งบประมาณปี 65
    –  งบประมาณปี 64
    –  งบประมาณปี 63
    –  งบประมาณปี 62
    –  งบประมาณปี 61
    –  งบประมาณปี 60
    –  งบประมาณปี 59

 9) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

   –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
   –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 
   –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
   –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี 2563
   –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี 2562 (สำนักการคลัง)

   –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี 2562 (สำนักการประปา)
   –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี 2561
   –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

 
(4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
         

คู่มือประชาชน

  –  การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  

  –  การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20  

  –  การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

  –  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

  สน.ปลัดฯ
  –  การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่    สน.ปลัดฯ

  – การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

  – การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

  – การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ก.สวัสดิการฯ
  – การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21สน.ช่าง 

  – การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  

  – การจดทะเบียนพาณิชย์ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า)

  – การจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

  – การรับชำระภาษีป้าย  

  – การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

สน.คลัง 
  – การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.ศึกษา
  – การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สน.สาธาณสุขฯ
  –  ขอใช้น้ำประปาถาวรสน.ประปา
  –  ขอใช้น้ำประปาชั่วคราวสน.ประปา
  – สถิติการให้บริการสน.ปลัด 
  – มาตรฐานการให้บริการ สน.ปลัด

การดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อ

  – การดำเนินการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไข้เลือดออก

 การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

สน.สาธาณสุขฯ
(5)สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา 
   – สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา ไม่มีสิ่งพิมพ์
(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 
   – สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดการบริการสาธารณะไม่มีภารกิจ
(7) มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
   1) รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  2) มติคณะรัฐมนตรี 
  3) การถ่ายโอนภารกิจ ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– คำสั่งที่ 1574/2553 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภารกิจถ่ายโอนฯ ตามพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– คำสั่งที่ 1040/2554 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภารกิจถ่ายโอนฯ (เพิ่มเติม)
 สน.ปลัดฯ
(8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดสน.คลัง
    1) ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ  
  2) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1)
  3) ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

  4) รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร 65
  5) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
  6) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
  8) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566