มาตรา 7

 รายการเอกสาร

หน่วยงาน 

(1)

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 
 

 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

*ขาดประกาศ

(2)

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 
 

– สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 

*ขาดประกาศ

(3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

 
 

 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

*ขาดประกาศ

(4)

กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบนโยบายแบบแผนหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฏเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 
 

 – พระราชกฤษฎีกา

 
 

 – กฏ/กฏกระทรวง

 
 

 – ประกาศ

 
 

 – ระเบียบ

 
 

 – มติคณะรัฐมนตรี (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 
 

 – คำสั่ง

 
 

 – หนังสือเวียน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 
 

 – ข้อบังคับ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 
 

– หนังสือราชการที่สำคัญ

 

– มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง

 

– กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

(5)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 
 

 – คณะกรรมการยังไม่มีประกาศเพิ่มเติม

 

มาตรา 9

รายการเอกสาร

หน่วยงาน

(1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 
 

 – ผลการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร

ไม่มีเอกสาร

 

 – ผลการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด

ไม่มีเอกสาร

 

 – ผลคำวินิจฉัยและคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ
เช่น
 – คำวินิจฉัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฏหมายควบคุมอาคาร

ไม่มีเอกสาร

 

  1) คำสั่งทางปกครองและการมอบอำนาจ

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)

  2) การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
(สอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักการช่าง 0-4423-4600 ต่อ 1132)

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)

  3) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการน้ำมัน
(สอบถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักการช่าง 0-4423-4600 ต่อ 1132)

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)

  4) การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)

  5) การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)

   6) การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)

  7) ประกาศการประกวดราคา

ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(0-4423-4600 ต่อ 1551)

(2)

 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

ก.ยุทธศาตร์ฯ

 

  1) คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ต่อสภาเทศบาล ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

เรียบร้อยแล้ว

  2) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ ต่างๆ
  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 63
  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 62
  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 61
  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 60
  – ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 59

ก.ยุทธศาสตร์ฯ

เรียบร้อยแล้ว

(3)

 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

 
 

1) โครงการ

ก.ยุทธศาสตร์

 

 2) งบประมาณ
       2.1) เทศบัญญัติงบประมาณ
          –  งบประมาณปี 65
          –  งบประมาณปี 64
          –  งบประมาณปี 63
          –  งบประมาณปี 62
          –  งบประมาณปี 61
          –  งบประมาณปี 60
          –  งบประมาณปี 59
       2.2) งบการเงิน
         – รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
        – งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563)
        –  งบการเงิน 2564
        –  งบการเงิน 2562
        –  งบการเงิน 2561
        –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)
        –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)
        –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)
        –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62)
        –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)
        –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62)
        –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)
        –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61)
        –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)
        –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61)
        * งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 
        * รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
       * รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
       –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)
       * งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 
       * รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
       * รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
       –  งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 ธ.ค. 61)

 
 

3) แผนงาน
   3.1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)
   3.2) แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
       – ร่าง แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   3.3) แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
      – แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565)
      – แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 4 ปี (2561-2564)
      – แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (2560-2562)
           – รายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2564
           – รายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2562
           – รายงานผลการประเมินแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2562
           – รายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561
           – รายงานผลการประเมินแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561
    3.4) แผนการดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ. ต่างๆ
       – แผนการดำเนินงาน ปี 2565
       – แผนการดำเนินงาน ปี 2564
       – แผนการดำเนินงาน ปี 2563
       – ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
       – ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
       – ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2562  
       – แผนการดำเนินงาน ปี 2561
       – แผนการดำเนินงาน ปี 2560
       – แผนการดำเนินงาน ปี 2559
   3.5) แผนการจัดหาพัสดุ
       –  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2564
       –  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2563
       –  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2563 (สำนักการประปา)
       –  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2562 (สำนักการประปา)
       –  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2562
       –  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2561
       –  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2561 (เพิ่มเติม)
       –  แผนจัดหาพัสดุ  ปี 2560
   3.6) แผนอัตรากำลัง
       – แผนอัตรากำลัง 3 ปี
       – แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
   3.7) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
       – แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
       –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี 2563
       –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี 2562 (สำนักการคลัง)
       –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี 2562 (สำนักการประปา)
       –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี 2561
       –  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

 

(4)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

 
 

คู่มือประชาชน

 
 

การดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อ
   – การดำเนินการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไข้เลือดออก
   – การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

สน.สาธาณสุขฯ

(5)

สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

 
 

  – สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
    (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 

(6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะได้แก่ สัญญาสัมปทานต่างๆ หรือสัญญาให้สิทธิประโยชน์ในลักษณะ ผูกขาด หรือสัญญาที่หน่วยงานรัฐเข้าไปร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 
 

  – สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดการบริการสาธารณะ
   (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 

(7)

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

 
 

  1) รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

  2) มติคณะรัฐมนตรี

 

  3) การถ่ายโอนภารกิจ ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– คำสั่งที่ 1574/2553 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภารกิจถ่ายโอนฯ ตามพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– คำสั่งที่ 1040/2554 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภารกิจถ่ายโอนฯ (เพิ่มเติม)

 สน.ปลัดฯ

(8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

สน.คลัง

 

1) ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นรายเดือนทุกๆเดือนตามแบบ สขร.1 
  –  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  –  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
  –  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 
 

2) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 

3) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ
   – การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2564
   – ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564
   – ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
   – ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
   – ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
   – ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560
   – รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. / ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
   – กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

 
 

4) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 

5) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 

6) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 

7) ข้อมูลข่าวสารประกาศเชิญช่วนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้รับการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

 
 

8) ข้อมูลข่าวสารรายงานการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 

  1) ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ

 

  2) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1)
  3) ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
  4) รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2562
  5) รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร  ประจำปี 2563
  6) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564