ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลนครนครราชสีมา

  ประวัติความเป็นมา
 – ประวัติความเป็นมา
 – ดวงตราเทศบาลนครนครราชสีมา
 – ดอกไม้ประจำเทศบาล
 ด้านกายภาพ
 – ลักษณะที่ตั้ง  / ขนาดที่ตั้ง  /อาณาเขต
 – ลักษณะภูมิประเทศ
 – ลักษณะภูมิอากาศ
 – ลักษณะของดิน
 – ลักษณะของแหล่งน้ำ
 – ลักษณะของไม้และป่าไม้
 ด้านการเมืองการปกครอง
 – เขตการปกครองและบทบาท การมีส่วนร่วมของประชาชน
 – การเลือกตั้ง
 – โครงสร้างอัตรากำลังและอำนาจหน้าที่
 ประชากร
 – จำนวนประชากร และช่วงอายุ
  สถิติทะเบียนราษฎร
 – จำนวนประชากร ประจำปี 2562
 – จำนวนประชากร ประจำปี 2561
 – จำนวนประชากร ประจำปี 2560
ชุมชนเทศบาล
   ข้อมูลชุมชนเทศบาล 90 ชุมชน
   สรุปข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
   จำนวนประชากรรายชุมชน
 สภาพทางสังคม
 – การศึกษา
 – สาธารณสุข
 – อาชญากรรม
 – ยาเสพติด
 – การสังคมสงเคราะห์
 ระบบบริการพื้นฐาน
 – การคมนาคมและการจราจร
 – การไฟฟ้า
 – การประปา
 – โทรศัพท์
 – ไปรษณีย์
 ระบบเศรษฐกิจ
 – การเกษตร
 – การท่องเที่ยว
 – อุตสาหกรรม
 – การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 – การนับถือศาสนา
 – ประเพณีและงานประจำปี
 – ภาษาถิ่น
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 – ทรัพยากรน้ำ
 – คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การเงินการคลัง
 – การคลัง
 – กิจการพาณิชย์
 การบรรเทาสาธารณภัย
 – ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิการประชาชน