ฉบับที่ 925 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /15 ธ.ค. 2564​

ฉบับที่ 925 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 925 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /15 ธ.ค. 2564​

ฉบับที่ 923 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /14 ธ.ค. 2564​

ฉบับที่ 923 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 923 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /14 ธ.ค. 2564​

ฉบับที่ 856 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /30 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 856 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 856 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /30 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 819 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /9 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 819 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 819 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /9 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 816 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /9 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 816 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 816 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ /9 พ.ย. 2564​

ฉบับที่ 760 ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ​/15 ต.ค. 2564

ฉบับที่ 760 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 760 ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ​/15 ต.ค. 2564

ฉบับที่ 609 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 (ครั้งที่ 2) /23 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 609 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 609 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 (ครั้งที่ 2) /23 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 519 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3 /2 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 519 ยกเลิกประกาศ …

View More ฉบับที่ 519 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3 /2 ส.ค. 2564​