Latest Post


- ฉบับที่ 481 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /26-ส.ค.2562
- ฉบับที่ 427 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน /14-8-2562
- บัญชีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /5-มิ.ย.-2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /4-มิ.ย.-2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /3-พฤษภาคม-2562 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ /19-เม.ย.-2562 
ฉบับ 153 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10-เม.ย. 2562 
ฉบับที่ 136 รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 100 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างทั่วไป
ฉบับที่ 99 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ฉบับที่ 98 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการสาธารณสุขฯ 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 


-  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ฉบับที่ 673
-  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ฉบับที่ 670
-  แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
-  แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุก ขยะพิษ) จำนวน 1 รายการ
-  ฉบับที่ 646 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
– ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 63 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
– ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 62
– ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
– ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน
ประจำปีงบประมาณ 2562 

– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศ

– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 11 
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 9 
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
– แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 8
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
– การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
– ประชาสัมพันธ์การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 7
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ระเบียบ
– ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยกาประกอบกิจการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (20 เม.ย. 2561)
คำสั่ง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจัดซือจัดจ้าง ปี 62 - 63 ทั้งหมด

ประกาศจัดซือจัดจ้าง ปี 62 - 63 ทั้งหมด

ประกาศจัดซือจัดจ้าง ปี 62 - 63 ทั้งหมด

Sorry, no posts were found.

เทศบาลนครนครราชสีมา
©2019 All Rights Reserved
635 ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4423-4600 – 59 แฟกซ์ 044-234686
Email :: info@koratcity.go.th