ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

- การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำกันประหยัด
- หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ น้ำคือชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด
- ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข่าวสารโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ตรอกสวายเรียง เรื่องการปิดถนน 2 ช่องจราจร
- ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ห้ามใช้านพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ครั้งที่ 1
- การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกุดั่น (จากถนนท้าวสุระ - ถนนจอมพล)
- กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560
- แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2559
- จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมพร้อมอุปกรณ์8 รายการ
- จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ
- โครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
- เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
- จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมพร้อมอุปกรณ์
- พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนย้ายท่อแมนประปาเป็นท่อเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- จ้างซ่อมระบบควบคุมเครื่องในระบบบำบัดที่เสียหายเนื่องจากฟ้าผ่า
- จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็กแบบพลาสมาชนิดพกพา
- จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0156
- พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561
- ราคากลางครุภัณฑ์์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร)
- จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องอินฟาเรดถ่ายภาพความร้อนออกซิเจนในน้ำ
- บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย)ออกซิเจนในน้ำ
- จ้างทำอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)ออกซิเจนในน้ำ
- จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ
- จัดซื้อรถขุดดินตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล และคูเมือง 17 คูเมืองมาศจำลอง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2560
- รับสมัครพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานในหน้าที่ปลัดเทศบาล
- แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยการประกอบดกิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )พ.ศ. 2559
- กฏกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- คำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
- แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559ติดต่อสอบถามและชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนารายได้ สำนักการคลังฯ
ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร 044-234-736

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008972