ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

- ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ขาว-ดำ
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ราคากลางเครื่องวาด Plotter
- ราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ
- ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างซ่อมรถดูดเลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำ
- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
- จัดจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนราชดำเนิน (อ่างอัษฏางค์)
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนราชดำเนิน (อ่างอัษฏางค์)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจรารสะพานข้ามลำตะคอง สถานีดับเพลิงย่อยแห่งที่ 1
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถึงรองรับขยะมูลฝอย) จำนวน 1 รายการ
- จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
- จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-1359 (ข120) จำนวน 29 รายการ
- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
- ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
- จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตูาศก์เมตร
- รถยนต์ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ชนิด 6 ล้อ ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร
- รถยนต์บรรทุกขยะ 12 ลบ.ม.3
- รถยนต์บรรทุกน้ำ ความจุไม่น้อยกว่า1 2,000 ลิตร
- ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักประปา จำนวน 23 รายการ
- ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองโสน
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุรณารายณ์ ซอย 2
- จ้างซ่อมระบบควบคุมเครื่อง ในระบบำบัดน้ำที่เสียหายเนื่องจากไฟฟ้า 2561
- ซื้อสื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
- ซื้อของเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารการจัดการเดินระบบ
- จัดซื้อวัสดุการเกษตร
- จัดซื้อของขวัญของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
- จัดซื้อขนมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่ว
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- แก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างของนายกเทศมนตรี
- แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา ปี2560
- กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลฯ
- แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
- ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005003