ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 


วีดีทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"- การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำกันประหยัด
- หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ น้ำคือชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด
- ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข่าวสารโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ตรอกสวายเรียง เรื่องการปิดถนน 2 ช่องจราจร
- ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ห้ามใช้านพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะ
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ครั้งที่ 1
- การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกุดั่น (จากถนนท้าวสุระ - ถนนจอมพล)
- กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560
- แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2559 2559
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
- ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุลาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (e-bidding)
- จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลาง การจัดซื้ัอวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการอิ่มสันเทียะ
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ นางสาวฐิติมา อิ่มสันเทียะ
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ นางสาวศศินา ลัดหนองขี
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. Russell Raymond Park
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. Redentor Cuenca Casabuena
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. Nigel C. Fesway
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Miss Mary Ann Pulido Pecio
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Miss Lea L. Malaggay
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. John Anoh Ndoko
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Miss Jedylou E. Ocheda
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Miss Jarlen P. Fernandez
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Miss Fely Alya Dipidip
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Miss Endurance Igho Oyibochia
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Miss Emma Lea Mill Gammin
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. Ebenezer Takyi
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. David John Kirby
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. Daniel Piper
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. Christopher James Cellette
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mr. Chenwi Godswill Chenwi
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Miss Ayla Malacad Barrera
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Mrs. Aurora A. Falay-ey - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 17 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาณศิลป์ จำนวน 19 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2560
- รับสมัครพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยการประกอบดกิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )พ.ศ. 2559
- กฏกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- คำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
- แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559ติดต่อสอบถามและชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนารายได้ สำนักการคลังฯ
ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร 044-234-736

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009836