ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

- หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ น้ำคือชีวิต ช่วยกันคิด ช่วยกันประหยัด


- ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประกาศข่าวสารโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ตรอกสวายเรียง เรื่องการปิดถนน 2 ช่องจราจร

- ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ห้ามใช้านพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะ

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ครั้งที่ 1

- การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกุดั่น (จากถนนท้าวสุระ - ถนนจอมพล)

- ประกาศกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560

- แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2559 2559

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเพิ่มประสิทธิภาพรางระบายน้ำข้างจวนผู้ว่า (รางระบายน้ำเมืองหลัก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (เพาะลมช่วยชีวิต) จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประมูลจ้างปรับปรุง ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนพิบูลละเอียด ซอย 10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล และคูเมือง 17 คูเมือง

- ประมูลซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 19 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

- ประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

- สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

- สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารระบบบำบัดน้ำเสีย

- สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

- ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารระบบบำบัดน้ำเสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้างทั่วไป

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2560

- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)


- ประเกาศใช้ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยการประกอบดกิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )พ.ศ. 2559

- กฏกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

- คำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

- ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปี 2559

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011643