»» คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เทศบาลนครนครราชสีมา ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด 19

>> ดูทั้งหมด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 ทั้งหมด

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ
– การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล 3
– ประกาศกำหนดพื้นที่เหตุรำคาญ
–  ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลนครนครราชสีมา
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 11
– ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 9
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
– แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 8
– ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
– การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
– ประชาสัมพันธ์การแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 7
– ประกาศให้ใช้แผนดำเนินงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
เทศบัญญัติเทศบาลฯ
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (18 พ.ค. 2563)
การกำจัดมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปื้อน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563  (20 พ.ค. 2563)

ระเบียบ
– ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยกาประกอบกิจการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (20 เม.ย. 2561)
คำสั่ง
– คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
– คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3 ส.ค. 2564)
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครนครราชสีมา (13 ส.ค. 2564)
– แก้ไขเปลี่ยนแปลงการมอบหมายอำนาจหน้าที่ปลัดเทศบาล (1 ก.ค. 2564)
– มอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา (2 ก.ค. 2564)
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดนครราชสีมา (22 ม.ค. 2562)

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

1 2 20

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

1 2 21

ประกาศจัดซือจัดจ้างทั้งหมด

[dflip id="41005" ][/dflip]
Video List
พิจารณาข้อเสนอแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ปรับระดับฟุตบาท เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน เทศบาลนครนครราชสีมา
เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก EP.50 เปลี่ยนขยะสดเป็นไฟฟ้า
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 เทศบาลนครนครราชสีมา
Video List
Spot : ประชาสัมพันธ์ Korat candle online แห่เทียนออนไลน์โคราช 2564
KORAT CANDLE ONLINE 2021
ขบวนรถเทียนพรรษา วัดเดิม อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ปี 2564
KORAT CANDLE ONLINE 2021 (Thai ver.)
KORAT CANDLE ONLINE 2021 (English ver.)
Video List

บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)