ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2562